Ons jaar 2023
in vogelvlucht

“Naadloze, veilige en duurzame logistieke processen. Daar staan en gaan we voor bij Portbase. Graag willen we de havencommunity danken voor hun inzet, toewijding en grote betrokkenheid bij Portbase in het afgelopen jaar. Ook voor 2024 hopen we op een succesvolle samenwerking om zo de slimste havencommunities van de wereld te realiseren.”

Iwan van der Wolf (CEO)

Peter de Graaf (CIO)

Organisatie

Het aantal fte bij Portbase in vaste dienst is in 2023 gegroeid naar 129 (2022: 117,2 fte), de inhuur nam toe naar 37 fte (2022: 26,8 fte). Belangrijke reden voor de toename was dat we de rol van Anchor Developer hebben gekregen voor het landelijke programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). Zo hebben we via Living Labs een aantal grote veranderingen in de havens kunnen versnellen. De uitvoering hiervan vraagt extra capaciteit.

In een blijvend krappe arbeidsmarkt slaagt Portbase er goed in talent aan zich te binden. Uitbreiding van het recruitmentteam is hiervoor cruciaal gebleken. Met name IT-medewerkers zijn en blijven lastig te krijgen.

Portbase heeft geen winstoogmerk. De omzet in 2023 bedroeg 24,3 miljoen euro. Ten opzichte van 2022 is dit een stijging van 2,5 miljoen euro. Dit komt met name voort uit ontvangen subsidies en inkomsten uit projecten. Het jaar 2023 is afgesloten met een resultaat voor belastingen rond de break-evenpositie. Door dit resultaat bedroeg het eigen vermogen van Portbase eind 2023 3,4 miljoen euro. Het eigen vermogen geldt als buffer voor eventuele verliezen en investeringen in de toekomst.

37

Inhuur

42

FTE instroom

129

FTE in vaste dienst

Havencommunity

De havencommunity van Portbase is het afgelopen jaar verder gegroeid. 25.000 individuele gebruikers (2022: 24.000) bij ruim 5600 deelnemende bedrijven (2022: 5100) maken nu gebruik van het Port Community System (PCS). Deze groei is extra bijzonder omdat in 2023 inactieve gebruikers uit het PCS zijn verwijderd. Steeds meer bedrijven kiezen er bovendien voor om de PCS-services die zij afnemen via een systeemkoppeling te integreren in hun eigen systemen. Hierdoor is het aantal gebruikers niet zichtbaar.

Door de groei van het aantal klanten en verdere uitbreiding van de dienstverlening is de jaarlijkse directe toegevoegde waarde die Portbase genereert voor de havencommunity in 2023 met 5% gestegen naar 420 miljoen euro.

Portbase wil voor de community en andere belanghebbenden een duidelijke en herkenbare partner zijn. In dat kader ging het afgelopen jaar nog meer aandacht uit naar ketenbrede oplossingen, integrale dienstverlening en gebruik van het Portbase-platform door derden voor (eigen) maatwerkoplossingen.

25.000

Gebruikers

5.600

Aangesloten organisaties

Beschikbaarheid PCS

Het Port Community System (PCS) was in 2023 99,94% van de tijd beschikbaar. Dat is een fractie lager dan in 2022 (99,95%), maar hoger dan in het met de markt afgesproken Service Level Agreement (99,8% voor Melding Container Achterland en 99,5% voor de overige services).

De voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van Portbase bij het opleveren van diensten was het afgelopen jaar 91%. Dat is ruim boven het vooraf voor 2023 gestelde doel van 88%.

Duurzaamheid

In 2023 is door Portbase gewerkt aan verdere bewustwording en adoptie op het gebied van duurzaamheid. Daarbij is zowel gekeken naar de eigen organisatie, het serviceportfolio als het grotere ecosysteem waarbinnen Portbase functioneert. De basis hiervoor was de in 2022 geformuleerde duurzaamheidsstrategie.Portbase wil aan de hand van deze strategie verder bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsopgaven waarvoor we als mensheid staan door zowel in de organisatie als in de community de gewenste verandering te realiseren..

Samen met onderzoeksbureau Ecorys is in 2023 onder meer een emissiereductiemodel ontwikkeld. Dit model toont de potentiële CO2-besparing voor bedrijven door gebruik van het Port Community System (PCS). Portbase neemt duurzaamheid voortaan bovendien nadrukkelijk mee als beslisfactor bij de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe services. Door kennisdeling streeft Portbase ook internationaal naar meer bewustzijn over hoe PCS-en kunnen bijdragen aan het verduurzamen van havens.

Klanttevredenheidsonderzoek

Elk jaar peilt Portbase de klanttevredenheid, het ene jaar op strategisch niveau, het andere jaar operationeel. In 2023 betrof het strategisch onderzoek. Een kleine 300 klanten en stakeholders waardeerden de dienstverlening met het rapportcijfer 7,8. Dat is gelijk aan het strategisch onderzoek in 2021. Respondenten zijn onder meer positief over de verbeterde gebruiksvriendelijkheid van services en het serviceonderhoud. De informatie en hulp bij storingen kan beter. Het zijn signalen waarmee Portbase inmiddels concreet aan de slag is.

Apart aandacht is in het klanttevredenheidsonderzoek geschonken aan security en duurzaamheid. Het onderwerp security blijkt bij de respondenten breed te leven en volop aandacht te krijgen. Alle activiteiten die Portbase ontplooit voor de beveiliging van het eigen platform en de logistieke keten sluiten hier naadloos op aan. Verder stelt het overgrote deel van de klanten en stakeholders zichzelf doelen op het gebied van duurzaamheid. Via een eigen duurzaamheidsstrategie speelt Portbase hier concreet op in.

Governance

Portbase bestaat bij het vertrouwen en mandaat van de havencommunity. Samen met hen wordt de koers van de organisatie en het portfolio bepaald. Dit gebeurt op meerdere niveaus en in verschillende samenstellingen. De aandeelhouders van Portbase – Havenbedrijf Rotterdam en Port of Amsterdam -, de Raad van Commissarissen (RvC), de Strategische Adviesraad (SAR) en de klantpanels hebben hierin ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Zo houdt de RvC toezicht op de directie en de algemene gang van zaken bij Portbase. De SAR bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende klantgroepen. Over hun eigen domeinen heen kijken zij naar wat goed is voor de havens en de community. In de klantpanels bespreekt een brede afvaardiging van Portbase-klanten en hun brancheorganisaties per domein de prioriteiten voor de Portbase-dienstverlening.

Bijeenkomsten softwareleveranciers

Voor de adoptie en implementatie van nieuwe services en andersoortige oplossingen worden de softwareleveranciers van de Portbase-klanten steeds belangrijker. In 2023 is tweemaal voor deze doelgroep een bijeenkomst georganiseerd; Portbase ziet hen steeds meer als partners. Hierbij zijn meerdere nieuwe ontwikkelingen over het voetlicht gebracht. De softwareleveranciers kunnen zo tijdig voor hun klanten in actie komen. De besproken onderwerpen betroffen onder meer de impact van nieuwe douanewetgeving (ICS2, AES), de programma’s Samen Veilig Data Delen en de Vertrouwensketen, de service Cargo Controller en de veiligheid van API’s.

Korte impressies

Nieuwe en vernieuwde diensten 

Ook in 2023 heeft Portbase het serviceaanbod via het Port Community System verder doorontwikkeld. De volgende services zijn nieuw, vernieuwd of uitgebreid:

 • Melding Lading Export Containers (uitgebreid)
 • Melding Lading Export Bulk (uitgebreid)
 • Voormelding Lading Import (uitbreiding in voorbereiding)
 • Melding Lading Import (uitbreiding in voorbereiding)
 • Melding Schip (uitgebreid)
 • Melding Bunkers (nieuw)
 • Track & Trace Export (vernieuwd)
 • Cargo Controller (uitgebreid)
 • Cargo Release Manager (nieuw)
 • Melding Container Achterland (uitgebreid)

Overheidswijzigingen

Automated Export System

De Nederlandse Douane heeft in 2023 het Automated Export System (AES) ingevoerd. Het betreft een nieuwe werkwijze voor het registreren van goederen die de Europese Unie verlaten en is een gevolg van de introductie van het Douanewetboek van de Unie in 2016.

Portbase heeft vroegtijdig geanticipeerd op de nieuwe douane-eisen. De bestaande exportdienstverlening is het afgelopen jaar aangepast en uitgebreid. Binnen de services Melding Lading Export Containers en Melding Lading Export Bulk is voor dit doel voor rederijen, cargadoors en agenten een nieuwe transshipment-service (REN) gerealiseerd. Ook voor terminals en depots zijn de benodigde aanpassingen gedaan. Bedrijven hebben op deze manier soepel de overgang naar AES kunnen maken.

Import Control System 2

De Europese Unie start per 3 juni 2024 met de invoering van het Import Control System 2 (ICS2) voor de maritieme sector. Hierdoor veranderen de douaneaangiften voor de ENS (Entry Summary Declaration) en ATO (Aangifte tot Tijdelijke Opslag) aanzienlijk.

Samen met brancheorganisaties en klantgroepen heeft Portbase in 2023 gezocht naar een oplossing met optimaal behoud van data voor hergebruik in het vervolg van de logistieke keten. Met dit als uitgangspunt is in overleg met de community besloten dat Portbase de services Voormelding Lading Import (voor de ENS) en Melding Lading Import (voor de ATO) aanpast. Rederijen, cargadoors en agenten kunnen op deze manier met zo min mogelijk impact aan de verplichtingen van ICS2 voldoen.

European Maritime Single Window

Via de European Maritime Single Window environment (EMSWe) wil de Europese Unie (EU) de administratieve lasten voor schepen die EU-havens aandoen verlichten. Door het stroomlijnen van rapportageverplichtingen via een gestandaardiseerd digitaal platform moet EMSWe een efficiëntere informatie-uitwisseling tussen schepen en havenautoriteiten faciliteren. Door Portbase is in 2023 onderzoek gedaan en zijn verkennende gesprekken gevoerd over de implicaties van EMSWe. De invoering ervan is gepland voor 2025.

Programma’s

Vertrouwensketen

De Vertrouwensketen is een publiek/private-samenwerking tussen bedrijfsleven en overheidsinstanties voor het weerbaarder maken van de havenlogistiek. Eén van de belangrijke onderdelen is het veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van importcontainers in de Nederlandse havens. Dat gebeurt het eerst in Rotterdam. Portbase is gevraagd om dit technisch mogelijk te maken. Aan de services Cargo Controller en Melding Container Achterland is voor dit doel een extra autorisatielaag toegevoegd. Ook is als extra optie voor nog niet-deelnemers aan Portbase Cargo Release Manager geïntroduceerd.

De Vertrouwensketen creëert een gesloten logistieke keten met enkel bekende, geautoriseerde partijen die elkaar via het Port Community System veilig het recht doorgeven voor het bij de terminal ophalen van een container. Het gebruik van door de rederij/cargadoor verstrekte, voor misbruik gevoelige pincodes stopt. Alleen een via de Vertrouwensketen geautoriseerde vervoerder kan zijn komst bij de terminal voormelden en daar vervolgens terecht. De invoering van de Vertrouwensketen is in de tweede helft van 2023 gestart. Portbase verwacht grote aantallen nieuwe deelnemers aan te sluiten. Naast aanpassingen in het Port Community System zijn er wijzigingen in systemen en werkwijzen van bedrijven. Er wordt samengewerkt met partners als Secure Logistics.

ECT data add on in portbase cargo controller

Cargo Tracking System

Via het programma Cargo Tracking System werkt Portbase voor terminals en depots in de haven aan het in verschillende douaneregimes makkelijker kunnen volgen en overbrengen van goederen van, naar en tussen de verschillende locaties.

Binnen dit programma ging in 2023 veel tijd en aandacht uit naar de ontwikkeling van een havenbreed RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag) voor alle deepsea-terminals in Rotterdam. Met terminals en de Douane zijn hiervoor uniforme afspraken gemaakt over de wijze van administreren. De uitrol van de havenbrede RTO start medio 2024, te beginnen bij Hutchison Ports ECT Rotterdam.

Data Fuel

In het meerjarige Data Fuel programma richt Portbase zich met de community op het verbeteren van het achterlandvervoer van en naar de Rotterdamse haven. Slimme innovatieve oplossingen komen zowel ten goede aan het vervoer over de weg, via het spoor en per binnenvaart.

In 2023 is binnen het programma met name werk gemaakt van het onderdeel Container Cockpit voor het naadloos delen en opvolgen van containerstatussen. Veel aandacht ging daarbij uit naar de realisatie en een eerste pilot met Port Alert. Vervoerders krijgen via Port Alert inzicht in de drukte en verstoringen in de haven. Voor de spoorsector is vanuit het Rail Connected programma van Havenbedrijf Rotterdam gewerkt aan de service Treinsamenstelling. In de binnenvaartsector kreeg de service Melding Container Achterland Barge er meerdere terminals en depots bij als nieuwe deelnemer. Dit is tevens de basis voor Nextlogic – waarmee goed wordt samengewerkt – voor het aansluiten van deze partijen op de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken aan de haven van Rotterdam.

Samen Veilig Data Delen

Betrouwbare informatie-uitwisseling is de basis voor het functioneren van logistieke ketens. In de huidige maatschappij is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Portbase heeft daarom samen met de community grote aandacht voor veilig kunnen werken, met betrouwbare partijen en data. Dit gebeurt onder meer via Multi-Factor Authenticatie voor toegang tot het Port Community System (PCS) en blijvende investeringen in de beveiliging ervan.

In 2023 was het invoeren van zogenaamde Kwartaalcontrole een nieuwe toevoeging voor het borgen van betrouwbare identiteiten van iedereen die met het PCS werkt. Kwartaalcontrole stelt beheerders bij de aan het PCS deelnemende organisaties in staat om elke drie maanden te verifiëren of de in IAMConnected (het toegangssysteem tot het PCS) geregistreerde medewerkers nog steeds toegang tot de Portbase-services mogen hebben. De deelnemende organisaties kunnen zo daadwerkelijk hun eigen verantwoordelijkheid op dit gebied invullen.


Met het oog op de toekomst

Digitale Infrastructuur Logistiek

Voor het versnellen en verbeteren van het digitaal zakendoen in het goederenvervoer heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het initiatief genomen voor het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). Binnen DIL trekken tal van partijen samen met elkaar op en zijn zogenaamde living labs een sleutelelement voor leren, innoveren en in de praktijk resultaten bereiken. Aan Portbase zijn verschillende living labs toegewezen, zoals het Container Tracking System (CTS), de Vertrouwensketen, het Transport Volgsysteem en het Verwacht Losmoment. Middels de Living Labs zijn we de visie van de Basis Data Infrastructuur (BDI) aan het realiseren. We bereiden ons voor om een meer federatieve manier van communiceren in de havenlogistiek vorm te geven.

MyData

In 2023 zijn flinke stappen gezet in het voor deelnemers ontsluiten van extra data. Om data delen binnen het ecosysteem beter te ondersteunen maken we het via het Port Community System (PCS) voor klanten mogelijk om hun data zelf te ontsluiten en te koppelen aan partners of dataleveranciers. Daardoor ontstaat nieuwe toegevoegde waarde voor zowel data-aanbieders als afnemers. Het dataplatform MyData is voor dit doel verder doorontwikkeld. Organisaties kunnen via het platform onder eigen voorwaarden veilig data delen of beschikbaar stellen. Alle meer dan 5000 organisaties die met het PCS werken zijn in 2023 gekoppeld aan MyData, om zo (desgewenst) huidige en toekomstige diensten van het platform te kunnen gebruiken.

De belangrijkste dataservice van Portbase is momenteel Vessel Visit. De werking ervan is in 2023 verder uitgebouwd. Tegelijkertijd is het gebruik toegenomen. Ook is een koppeling gemaakt met de service Cargo Controller in het PCS, om zo door middel van data-autorisaties voor bedrijven het delen van extra terminal- en achterlandinformatie mogelijk te maken.

Iwan van der Wolf (CEO)

“Portbase doet er alles aan om de uitdagingen in de havenlogistiek het hoofd te bieden. We boeken vooruitgang met een aantal grote haven brede programma`s die de aankomende jaren een grote invloed hebben op de werkwijzen in de havens, en tegelijkertijd investeren we in de ondersteuning van het innovatie ecosysteem door onze infrastructuur open te zetten voor derden en datadeling door onze klanten laagdrempelig mogelijk te maken. Samen met de Community blijven we werken aan de slimste havencommunities van de wereld.”


Meer van Portbase

 • Over ons

  We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
 • Onze community

  Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]