Nieuws over Portbase is corporate nieuws.

,

‘Samen is toch wel het sleutelwoord’

Portbase bestaat 20 jaar. Reden voor de digitale verbinder van bedrijven en organisaties in en rondom de Nederlandse havens om een flink aantal stakeholders in de havenlogistiek uit te nodigen om deze mijlpaal in gezamenlijkheid te vieren. Deze week was het zover.

Portbase gaat er prat op van en voor de havencommunity te zijn. Het vieren van het 20-jarig bestaan doe je dan ook samen, zo was de gedachte, in dit geval in de fraaie Balzaal van het Wereldmuseum in Rotterdam.

De gasten, veelal op directie- en bestuurlijk niveau actief in de havenlogistiek, zagen het gezamenlijke ook tot uiting komen toen Iwan van der Wolf, managing director van Portbase, kort het woord nam en Koen Overtoom en Allard Castelein, als vertegenwoordigers van respectievelijk het Amsterdamse en Rotterdamse havenbedrijf, nadrukkelijk betrok in zijn verhaal.

Voor iedereen beter maken

‘Samen is toch wel het sleutelwoord’, zo begon Van der Wolf. ‘Portbase staat voor het collectieve belang, voor de kernprocessen in de haven. Met het Port Community System van Portbase – kortweg het PCS – werken de havens samen, werken de havenmeesters samen en werkt de logistieke community samen.’ Van der Wolf stond ook stil bij de jarenlange samenwerking met de overheid en Douane. ‘We werken zij aan zij om het voor iedereen beter te maken.’

‘De kracht van Portbase komt van de kracht van de community’

Meer dan alleen een digitale infrastructuur

Trots klonk door in de woorden van Van der Wolf: ‘Hier staan we dan, met z’n allen, 20 jaar later. Inmiddels maken zo’n 5.000 bedrijven gebruik van Portbase. Ruim 25.000 gebruikers realiseren binnen het PCS zo’n 150 miljoen transacties op jaarbasis. Maar daarmee zijn we er niet. Portbase is tegelijkertijd uitgegroeid tot meer dan alleen een digitale infrastructuur. We hebben oplossingen gecreëerd voor de hele keten. Waarbij we niet alleen bouwden maar vervolgens ook zorgden voor de adoptie.’

Van der Wolf dankte alle aanwezigen voor de steun en samenwerking, die hij als ‘bijzonder’ bestempelde. ‘Zonder jullie hadden we hier niet gestaan. De kracht van Portbase komt van de kracht van de community.’

Problemen voor zijn

Aan Overtoom, vanaf het eerste uur betrokken bij Portbase, vroeg Van der Wolf vervolgens hoe hij terugkijkt op met name de eerste periode. ‘Ooit zijn we gestart met PortNET, vooral bedoeld voor de bulk, waar het Rotterdamse Port Infolink vooral voor containers was bedoeld. Op een gegeven moment kwam er steeds meer vraag uit de markt om vanuit efficiëntieoogpunt beide systemen samen te voegen. Dat hebben we toen gedaan, waardoor ons gezamenlijke doel – slimme havenlogistiek realiseren – direct in een stroomversnelling kwam.’

Van der Wolf vroeg Overtoom ook naar het belang van publiek-private samenwerking. ‘Je ziet de digitalisering steeds verder gaan. Vanuit de gedachte dat je problemen voor wilt zijn door zaken slimmer, efficiënter, goedkoper – kortom, beter – te organiseren met elkaar. Het is dan alleen maar logisch dat je ook inzet op publiek-private samenwerking, zoals we dat nu bijvoorbeeld zien bij het European Maritime Single Window.’

‘Het is alleen maar logisch dat je ook inzet op publiek-private samenwerking’

Enorme impact op de haven

Vervolgens was het woord aan Castelein. Hij benadrukte allereerst het belang van Portbase: ‘Mijn complimenten voor wat Portbase in de afgelopen 20 jaar heeft neergezet. De rol en waarde van Portbase in de haven zijn moeilijk te overschatten. Portbase stelt haar klanten in staat zo efficiënt mogelijk te handelen en daarmee heeft Portbase een enorme impact op de haven. Impact die naar mijn idee naar de toekomst toe alleen maar exponentieel zal toenemen.’

Castelein maakte daarbij ook een koppeling met het verduurzamingsvraagstuk. ‘De efficiëntie die Portbase brengt, is ook cruciaal om in de haven op duurzame wijze te kunnen acteren. Immers, als iets niet maximaal efficiënt is, is het niet duurzaam.’

Castelein besloot met het uitspreken van de hoop dat Portbase op digitaliseringsvlak nog meer de gids naar de toekomst gaat zijn. ‘Dat er een vergezicht wordt neergezet dat vervolgens door iedereen in de haven wordt omarmd, met het idee om havenlogistieke ketens nóg efficiënter te maken.’

‘Portbase heeft een enorme impact op de haven’

Nooit af

Mooie woorden van zowel Overtoom als Castelein die Van der Wolf alleen maar kon beamen. ‘Het PCS is een levend iets en daarmee nooit af. Laten we daarom met elkaar blijven kijken naar wat nodig is om de Nederlandse havens ook de komende 20 jaar te laten excelleren, door data met elkaar te blijven delen.’

,

Portbase gaat samenwerken met Supply Chain Valley

Om haar klanten meer data te kunnen laten uitwisselen aan de voor- en achterkant van hun logistieke ketens gaat Portbase samenwerken met Supply Chain Valley (SCV).

SCV is een krachtenbundeling van bedrijven, kennisinstellingen en overheid in Noord-Limburg. Deze regio beschikt over de belangrijkste achterlandcorridor van de Rotterdamse haven, als toegangspoort tot het Ruhrgebied.

Ondertekening MOU

Vandaag formaliseerden Peter Pardoel (voorzitter RvB SCV) en Donald Baan (manager Business Development, Marketing & Sales bij Portbase) de samenwerking met de ondertekening van een memorandum of understanding (MOU). De ondertekening vond plaats op de transport logistic beurs in München.

Aansluiting inland terminals

De samenwerking tussen Portbase en SCV moet onder meer resulteren in de aansluiting van een tiental Limburgse inland terminals op het Port Community System van Portbase.

Internationale strategie

Samenwerkingen als met SCV, maar eerder bijvoorbeeld ook met Rheinports, maken onderdeel uit van de internationale strategie van Portbase. Hiermee wil Portbase haar klanten helpen om data verder weg in de logistieke ketens beter te ontsluiten. Logistieke ketens stoppen immers niet aan de Nederlandse grens.

,

Fiona van der Graaf in RvC van Portbase

De Raad van Commissarissen (RvC) van Portbase is onlangs van samenstelling veranderd. Er werd afscheid genomen van Dione de Jong-Elsinga. Haar opvolger is Fiona van der Graaf.

De afgelopen jaren heeft Dione de Jong-Elsinga in haar rol als RvC-lid mede bijgedragen aan de vormgeving van de Portbase-strategie. Portbase is haar dankbaar voor al het goede werk, de adviezen en prettige samenwerking.

Fiona van der Graaf is als Global IT Director/CDO gespecialiseerd in verandermanagement, met name op het snijvlak van strategie, IT en digitalisering. Ze werkte voorheen onder meer voor Ahold, Heineken en KLM om aldaar de digitale strategie vorm te geven en uit te rollen. De afgelopen 3 jaar heeft ze als a.i. CIO en als strategisch adviseur bedrijven ondersteund in hun digitale transformatie. Deze ervaring neemt ze mee als ze zich, samen met de overige RvC-leden, de komende jaren gaat richten op de verdere implementatie van de Portbase-strategie.

Over de RvC van Portbase

De RvC houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken bij Portbase. Zij richt zich op het belang van Portbase en controleert en adviseert de directie. Daarnaast beoordeelt de RvC het functioneren van Portbase en begeleidt ze de ontwikkeling van het overkoepelende Port Community System (PCS).

Voorzitter van de RvC is Vivienne de Leeuw (Port of Rotterdam). Verder zetelen Ben Maelissa (Danser), Victor van der Chijs (Deltalinqs) en Eduard de Visser (Port of Amsterdam) in de RvC van Portbase.

,

VS willen maritieme data gaan standaardiseren

Carl Bentzel van de Federal Maritime Commission (FMC) werkt in de Verenigde Staten aan een voorstel om het delen van data tussen maritieme partijen te bevorderen. In dat kader bezocht hij onlangs de Rotterdamse haven, om te vernemen hoe daar wordt omgegaan met maritieme data. Havenbedrijf Rotterdam en Portbase praatten Bentzel graag bij.

Met zijn Maritime Transportation Data Initiative (MTDI) onderneemt Bentzel een serieuze poging om in de Verenigde Staten tot gestandaardiseerde en geharmoniseerde maritieme data te komen.

Dat is volgens hem nodig om havenlogistieke partijen meer en betere maritieme data te laten delen met elkaar. Bijvoorbeeld over waar een schip zich op de oceaan bevindt en wanneer het zal aankomen, maar ook over het soort lading dat wordt vervoerd.

‘Met het MTDI willen we havenlogistieke ketens veel efficiënter laten functioneren’

Bentzel vertelt: ‘Nu is er nog te vaak sprake van een suboptimale situatie, omdat de data niet voorhanden of goed genoeg zijn. Met het MTDI willen we daarin verandering brengen en havenlogistieke ketens veel efficiënter laten functioneren.’

Onvoldoende voorbereid

Als voorbeeld noemt Bentzel de periode net na de pandemie, toen de Chinese goederenstromen naar de rest van de wereld snel in omvang toenamen. ‘We wisten van tevoren dat dit stond te gebeuren, maar toch waren we er in de Verenigde Staten onvoldoende op voorbereid. Simpelweg omdat we niet precies genoeg wisten wanneer de bulk van de Chinese containers zou aankomen.’

Met het MTDI schetst Bentzel een beeld van tijdige communicatie en verregaande transparantie door de keten heen

Hij vervolgt: ‘Dit zorgde, toen de piek eenmaal daar was, voor een snel oplopende congestie in onze havens, mede door een gebrek aan chassis. Terwijl we dit – in ieder geval deels – hadden kunnen voorkomen als we op tijd over voldoende kwalitatieve data hadden beschikt en deze mee hadden kunnen nemen in onze planningen.’

Gemeenschappelijke basis

Met het MTDI schetst Bentzel een beeld van tijdige communicatie en verregaande transparantie door de keten heen. Mogelijk gemaakt aan de hand van API’s, autorisatieregisters en kwalitatief hoogwaardige data, gestoeld op de standaarden van de Digital Container Shipping Association (DCSA).

‘Wij geloven erg in een coalition of the willing’

Deze vereniging is in 2019 opgericht door een aantal grote rederijen, specifiek met het doel om zonder winstoogmerk en op onafhankelijke wijze standaarden op te stellen voor de maritieme sector. ‘Met deze gemeenschappelijke technologische basis is ketensamenwerking eerder en beter mogelijk te maken’, zo verklaart Bentzel de keuze voor de standaardenset van DCSA.

Zonder verplichting

Vooralsnog gaat het MTDI uit van de bereidheid bij havenlogistieke partijen om op vrijwillige basis gebruik te gaan maken van de aangeboden standaarden. ‘Wij geloven erg in een coalition of the willing. Zolang iedereen zich focust op het grote gezamenlijke voordeel en er vanuit die gedachte de schouders onder zet, is ons voorstel zeker realiseerbaar. Ook zonder verplichting.’

Internationale schaal

Het MTDI heeft in de eerste plaats betrekking op de grote(re) havens in de Verenigde Staten, zoals die van Long Beach en New Jersey. Tegelijkertijd denkt Bentzel al verder, buiten de eigen landsgrenzen.

Bentzel kijkt met veel interesse naar belangrijke havens buiten de VS, zoals die van Rotterdam

Hij is ervan overtuigd dat het brengen van standaardisatie en harmonisatie in havenlogistieke ketens nog beter rendeert als dit op internationale schaal gebeurt. Bentzel kijkt dan ook met veel interesse naar belangrijke havens buiten de Verenigde Staten, zoals die van Rotterdam. ‘Ik wil van de beste leren’, stelt Bentzel, gevraagd naar de keuze om juist deze haven te bezoeken.

Voorstander van havenbedrijven

In zijn gesprek met Havenbedrijf Rotterdam en Portbase geeft Bentzel aan voorstander te zijn van havenbedrijven die een belangrijke rol spelen bij de (door)ontwikkeling van een haven – zoals in Rotterdam het geval is. Dat maakt het zijns inziens eenvoudiger om concepten zoals voorgesteld in het MTDI praktijk te laten worden.

‘We merken bij iedereen die we spreken dat ze in dit concept geloven’

‘Het is uiteindelijk aan de havens zelf om ons voorstel, nadat het is aangenomen, verder te brengen. En dat lukt nu eenmaal sneller en beter als dit centraal aangestuurd gebeurt, bijvoorbeeld vanuit een havenbedrijf. In ons land is dat echter geen vanzelfsprekendheid, sommige havens zijn bijvoorbeeld deels eigendom van een terminal.’

Juiste richting

Het gesprek met Havenbedrijf Rotterdam en Portbase beschouwt Bentzel als waardevol. ‘Het is goed om te horen hoe het hier is georganiseerd, waar de haven mee bezig is en naartoe beweegt. Dat sterkt mij in de gedachte dat wij ook die kant op moeten.’

In de Verenigde Staten ligt het MTDI nu op de bureaus van een aantal congresleden en wordt bekeken in welke mate er politieke steun bestaat voor dit voorstel. Bentzel heeft hierin alle vertrouwen: ‘We merken bij iedereen die we spreken dat ze in dit concept geloven. Ze zien in dat de voorgestelde richting de juiste is. Om data in beweging te krijgen, maar vooral ook om daarmee onze havenlogistiek verder te versterken.’

,

Nieuwe gezichten in RvC van Portbase

De Raad van Commissarissen (RvC) van Portbase kent dit jaar een tweetal verschuivingen. Recent zwaaide Steven Lak (onder meer Logistieke Alliantie, evofenedex) af. Victor van der Chijs (Deltalinqs, foto) nam inmiddels zijn plaats in. Later dit jaar wordt Peter den Breejen (Cosco Shipping Lines) opgevolgd door Ben Maelissa (Danser Group).

‘Brug slaan’

Victor van der Chijs is als voorzitter van Deltalinqs hét gezicht van het havenbedrijfsleven. Hij stelt: ‘Vanuit die rol weet ik hoe ontzettend concurrerend de (haven)logistieke wereld is en hoe belangrijk het daarom is om met elkaar de logistieke processen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Wat dat aangaat, is Portbase met haar Port Community System een heel belangrijke speler in de haven. Binnen de RvC hoop ik een brug te slaan, door signalen vanuit de markt onder de aandacht te brengen van Portbase. Zodat Portbase de juiste dingen blijft doen en de havencommunity in staat blijft de havenprocessen steeds slimmer, sneller en beter te organiseren.’

‘Iets teruggeven’

Ben Maelissa brengt een flinke hoeveelheid kennis en ervaring met zich mee, zeker als het gaat om de logistiek in het achterland. Zelf stelt hij: ‘Toen ik werd gevraagd voor de RvC van Portbase, wilde ik weten wat er van mij verwacht zou worden en heb ik er goed over nagedacht. De conclusie was dat ik voldoende tijd in deze eervolle taak wil en kan steken. Tevens zie ik het als een mooie kans om iets terug te geven aan de wereld die mij zoveel heeft gegeven. Ik vind het mooi om binnenkort als RvC-lid van Portbase een bijdrage te kunnen leveren aan het verder brengen van waar Portbase voor staat: het bevorderen van data-uitwisseling in de haven, met het doel de logistieke processen in die haven zo optimaal mogelijk te faciliteren.’

Over de RvC van Portbase

De RvC houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken bij Portbase. Zij richt zich op het belang van Portbase en controleert en adviseert de directie. Daarnaast beoordeelt de RvC het functioneren van Portbase en begeleidt ze de ontwikkeling van het overkoepelende Port Community System. Voorzitter van de RvC is Vivienne de Leeuw (Port of Rotterdam). Naast genoemde personen zetelen Dione de Jong-Elsinga (Deloitte) en Eduard de Visser (Port of Amsterdam) in de RvC van Portbase.

Over Portbase

Portbase is een dochteronderneming van Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam. Het is benoemd als uitvoeringsorganisatie voor het beheer van de digitale haveninfrastructuur en kernprocessen in de Nederlandse havens. Portbase is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk en bekleedt een neutrale positie in de haven. Ze beheert het Port Community System en verbindt alle partijen in de logistieke ketens om processen in de havens efficiënter te maken. Portbase faciliteert datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden, zodat iedereen sneller, efficiënter en tegen lagere kosten kan werken. Het doel van Portbase is om de Nederlandse havens de slimste van Europa te maken.

Meer informatie: www.portbase.com

,

Impact corona en continuïteit dienstverlening

De havens zitten aan het einde van hun 4e week sinds de coronamaatregelen van het Kabinet van kracht werden. De verlenging van vorige week betekent dat we ons allemaal genoodzaakt zien om nog een periode op afstand nauw samen te werken en te zorgen dat de continuïteit van onze dienstverlening geborgd blijft.

De afgelopen weken heeft het Port Community System stabiel gedraaid en heeft Portbase met veel verschillende stakeholders getoetst hoe zij aankijken tegen geplande releases en aanstaande implementaties. De uitkomsten en wat dit betekent voor de spelers in de logistieke keten zal Portbase op korte termijn communiceren. Alvast een geruststellende vooruitblik: de organisaties die Portbase gesproken heeft zien voor het overgrote deel geen reden om grote wijzigingen aan te brengen in releases en implementaties. Daarom startte Portbase, na overleg met betrokken klanten, deze week met de pilotfase van Cargo Tracker, een nieuwe service die inzicht biedt in track and trace informatie.

Ook binnen Portbase wordt gekeken naar beschikbare capaciteit en haalbaarheid van geplande trajecten. Afhankelijk van verdere maatregelen wordt alleen wat uitloop op bepaalde planningen voorzien. Zo gaat bijvoorbeeld de implementatie van IAMconnected, een nieuwe manier van inloggen wel door, maar vindt de uitrol na overleg met verschillende brancheorganisaties plaats tussen nu en de zomer zodat klanten de ruimte hebben om zich voor te bereiden. Een compleet overzicht van alle trajecten en de impact van corona volgt binnenkort.

Portbase blijft zich de komende tijd inzetten om stabiliteit te waarborgen zodat de digitale infrastructuur in de Nederlandse havens zo optimaal mogelijk blijft functioneren. Portbase, de Servicedesk en haar medewerkers blijven uiteraard via telefoon en mail beschikbaar.

,

Hoe gaat Portbase om met het coronavirus?

Portbase volgt de maatregelen van het Kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De belangrijkste prioriteit is de gezondheid van onze medewerkers. Dit betekent dat Portbase haar medewerkers vraagt zoveel mogelijk thuis te werken, er geen (grote) bijeenkomsten bezocht worden en er binnen Portbase geen vergaderingen en externe bijeenkomsten worden georganiseerd tenzij strikt noodzakelijk. Portbase zorgt dat de continuïteit van haar dienstverlening geborgd is.

Een stabiele werking van het Port Community System is voor alle partijen in de haven van groot belang. Portbase heeft maatregelen genomen om deze stabiliteit te waarborgen. Daarnaast houdt Portbase rekening met wat zich in de maatschappij en de markt afspeelt.  Bij nieuwe releases en implementaties weegt Portbase per situatie af wat de impact kan zijn op alle betrokken partijen.

Portbase, de Servicedesk en haar medewerkers blijven uiteraard via telefoon en mail beschikbaar en ook de piketdiensten blijven onveranderd van kracht.

Portbase gaat verhuizen

Portbase gaat rond 1 november verhuizen naar Blaak 16.

Bekijk de video (2 min.) en klik daaronder op de infographic voor meer informatie.

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

View details