Forse stap voorwaarts in dataconnectie containergoederenvervoer naar CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat hebben met Portbase de laatste weken een belangrijke stap gezet op weg naar het bouwen en beschikbaar stellen van een database met containergoederenvervoerdata aan het CBS.

De datalevering via Portbase –– is nu operationeel, dankzij de medewerking van diverse containerterminals in de Rotterdamse haven en de steun van de VRTO (de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators).

Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) had in een pilot als eerste containerterminal in Rotterdam zijn data beschikbaar gesteld via een rechtstreekse koppeling, en vervulde hiermee een belangrijke voortrekkersrol. Inmiddels komt de datastroom vanuit meerdere terminals via Portbase naar het CBS op gang. Het CBS beschikt daarmee over meerdere mogelijkheden om logistieke stakeholders in staat te stellen hun data aan het CBS te leveren.

Het CBS is, in opdracht van Rijkswaterstaat, bezig om voor het project ‘Containervervoer in de keten beter in beeld’ uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de route van containers door Nederland van begin tot eind in beeld te brengen. Het CBS koppelt de mainportdata aan data uit andere logistieke bronnen uit het achterland. Het project heeft als doel dat overheden én in het verlengde het bedrijfsleven straks over (zeer actuele en gedetailleerde) data kunnen beschikken, om ze in te passen in hun dashboards of te gebruiken voor beleid en onderzoek. Daarbij is het goed te vermelden dat het CBS-statistieken alleen geaggregeerd beschikbaar stelt, waarbij individuele bedrijven niet herkenbaar zijn. Het project heeft de steun van de Topsector Logistiek.

Met de data kunnen alle ontwikkelingen in de gehele logistieke keten beter gemonitord worden, en ze zijn daarmee ook van belang om beleidsbeslissingen over aanleg en gebruik van de multimodale infrastructuur (waaronder ook de infrastructuur van de zeehavens) beter te kunnen onderbouwen.

Het CBS heeft om goede statistieken te kunnen maken, gegevens nodig over de routes die de individuele containers afleggen. Deze worden aangevuld met gegevens over de lading, via koppeling met de douanebestanden. Het geautomatiseerd uploaden van databestanden naar het CBS zorgt voor een veilige en efficiënte data-inwinning en vervangt het gebruik van enquêtes. De bedrijven worden er door ontlast.

Veilig en gecontroleerd data delen

Portbase is een belangrijke intermediaire bron in de supply chains, om voor het havendomein bij te dragen aan veilige, efficiënte en betrouwbare uitwisseling van logistieke data en opbouw van (inter)nationale statistieken. Het CBS kan data die terminals al aan Portbase leveren, daar ophalen. Het principe van lean operation: eenmalige inwinning van data, meervoudig gebruik wordt daarmee in praktijk gebracht. Ook hier levert het voor bedrijven en overheden in de logistieke keten een aanzienlijke efficiencywinst op.

iSHARE – autorisatie is belangrijk

iSHARE speelt voor het veilig en gecontroleerd datadelen in de gehele keten een belangrijke rol. De terminal, verlader, transporteur of expediteur geven expliciet in een autorisatieregister toestemming voor de doorlevering, en pas dan mag een partij data daadwerkelijk doorleveren. Deze iSHARE-machtigingen zorgen ervoor dat het proces van datadelen voor alle betrokkenen soepel en gecontroleerd verloopt. Het autorisatieregister van Portbase voldoet aan de iSHARE-standaarden. Het CBS, Rijkswaterstaat en Portbase streven er naar, in het belang van alle stakeholders, dat er een doelgerichte toepassing van het iSHARE-stelsel tot stand komt.