Symposium Green European Transport – Rotterdam, 1 oktober 2015

Adapt your international transport on-the-fly and rescue your business case !

In de moderne globale economie is goed geregeld transport van velerlei goederen van het grootste belang. Op het internationale vlak hebben we meestal te maken met multi-modaal transport, dat wil zeggen transport waarbij een combinatie van verschillende modaliteiten nodig is, waaronder vervoer per vrachtwagen, trein, binnenvaartschip of zeeschip. Een container vol electronica wordt bijvoorbeeld per trein vanuit het binnenland van China naar de haven van Shanghai vervoerd, vervolgens per zeeschip naar de haven van Rotterdam, dan per binnenvaartschip naar het Ruhrgebied in Duitsland en tenslotte het laatste stuk per vrachtwagen naar de bestemming. Efficiënte planning van zulk transport is complex en wordt meestal vooraf geregeld.

De druk op de efficiëntie van transport wordt groter maar de kans op verstoring van vooraf gemaakte planningen ook. Transport moet efficiënter omdat tijd geld is: wachten kost geld en de waarde van veel producten daalt met de tijd. Daarnaast moet transport steeds groener: de zogenaamde CO­2 footprint moet kleiner. De kans op verstoringen wordt onder andere groter doordat de kans op verstoppingen op verkeers­knooppunten toeneemt, zowel op de weg, op het water en in de lucht.

Hierdoor wordt het steeds meer noodzakelijk planningen tijdens transport te herzien op basis van real-time informatie. Dit kan informatie zijn over de drukte op knooppunten, over de condities op weg naar de knooppunten, over de locatie van vervoermiddelen en zelfs over het weer. Op basis van deze informatie kan besloten worden de modaliteit van een deel van de route te wijzigen. Wanneer de container uit China de aansluiting op het binnenvaartschip in Rotterdam gaat missen, kan snel een vrachtwagen gereserveerd worden die de route voor zijn rekening neemt. Dit heet synchro-modaliteit: het dynamisch kunnen wisselen tussen modaliteiten.

Om synchro-modaliteit effectief te kunnen inzetten zijn geavanceerde systemen nodig voor het verwerven en verwerken van de real-time informatie en het nemen van optimale beslissingen met betrekking tot geld, tijd en CO­2 footprint. In het Europese GET Service project is in de afgelopen drie jaar door een groot consortium van bedrijven en onderzoeksinstellingen gewerkt aan nieuwe concepten en systemen voor de ondersteuning van real-time synchro-modaliteit. Partners in het project zijn onder andere de Technische Universiteit Eindhoven, Portbase te Rotterdam, IBM Research te Zürich, Jan de Rijk Logistics te Roosendaal, PTV te Karlsruhe, Wirtschaftuniversität te Wenen en Exus te Athene.

Op 1 oktober presenteert het GET Service project (zie http://getservice-project.eu/) zijn resultaten in een internationaal symposium te Rotterdam. Aan de hand van een drietal real-world logistieke case studies wordt de inzet van de nieuwe technologie getoond en worden de mogelijkheden voor de toekomst van real-time synchro-modaal transport besproken. Het symposium is bedoeld voor innovators en beslissers in het internationaal transport, zowel vanuit de industriële praktijk als het onderzoek. Voertaal van het symposium is Engels.