Community nieuws gaat over en is voor de community.

,

Nederlands Loodswezen Rotterdam-Rijnmond maakt gebruik van IAMconnected

Het is nu mogelijk om met IAMconnected in te loggen bij de applicatie GIDS (Gezamenlijk Interactief Dienstverleners Systeem) van Loodswezen Rotterdam-Rijnmond.

Deze applicatie wordt door de nautische dienstverleners in Rotterdam gebruikt om de inzet van capaciteit te optimaliseren. Het systeem geeft inzicht in alle nautische informatie rondom de aankomst en/of het vertrek van een schip. Bovendien maakt het de planning en inzet van de diensten transparant.

IAMconnected is het zakelijke inlogmiddel van de Portbase Community voor havenlogistieke diensten zoals het Port Community System van Portbase, de diensten van Havenbedrijf Rotterdam en nu dus ook GIDS van het Loodswezen. Via één account kunt u gemakkelijk en veilig inloggen.

Uw dienst ook aansluiten op IAMconnected, zodat uw klanten bij u veilig en gemakkelijk kunnen inloggen? Neem dan contact op met Portbase.

Wilt u ook via IAMconnected toegang tot GIDS? Neem dan contact op met het Loodswezen via rtm.customerservice@loodswezen.nl.

,

Havencommunity positief over Portbase, met ruimte voor verbetering

Klanten en stakeholders waarderen onze dienstverlening. Mede doordat de gebruiksvriendelijkheid van onze services afgelopen jaar is verbeterd. Tegelijkertijd is er nog voldoende rek. Zo kan de hulp vanuit Portbase bij verstoringen beter. Dit en meer blijkt uit strategisch onderzoek.

Elke twee jaar peilen we onze klanten en andere stakeholders in de havencommunity. Gevraagd wordt onder meer hoe we onze rol in de havenlogistiek invullen. Ook de dienstverlening en verbinding met de havencommunity zijn onderwerp van gesprek. Dit jaar kwamen ook actuele thema’s als security en duurzaamheid aan bod.

Het onderzoek vond in april en mei van dit jaar plaats. In totaal namen een kleine 300 klanten en stakeholders de moeite om onze vragenlijst in te vullen. De onderzoeksresultaten helpen ons om komend jaar de juiste prioriteiten te stellen.

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid met onze dienstverlening uitkomt op een 7,8. Daarmee is deze gelijk aan de uitkomst van het vorige strategisch onderzoek in 2021. De gebruiksvriendelijkheid van onze services, eerder als aandachtspunt naar voren gekomen, is verbeterd. Deze uitkomst is onder meer te verklaren doordat we meerdere UX-designers hebben aangenomen. Zij richten zich specifiek op dit thema. Ook positief: de tevredenheid ten aanzien van het serviceonderhoud is toegenomen.

Tegelijkertijd is te zien dat de informatie en hulp vanuit Portbase bij storingen beter kan. Hetzelfde geldt voor onze afhandeling van vragen en klachten. Signalen die we serieus nemen en het komende jaar aandacht gaan geven.

Het thema security leeft breed bij onze klanten en krijgt volop prioriteit. We doen veel op dit vlak, onder andere door ons platform maar ook de havenlogistieke keten beter te beveiligen. Het is goed om terug te krijgen dat onze community deze activiteiten ook van ons verwacht.

Verder blijkt het overgrote deel van onze klanten en stakeholders actief te zijn op het vlak van duurzaamheid. Door doelen te stellen en door deze doelen te realiseren. Op dit vlak zullen we onze strategieën verder gaan uitwerken.

Tot slot zijn er in het onderzoek per doelgroep specifieke vragen gesteld over de wensen die onze klanten hebben ten aanzien van onze dienstverlening. De uitkomsten hiervan zijn besproken met de vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen in de klantpanels van afgelopen juni. De klantpanels hebben de wensen geprioriteerd; wij gaan hiermee aan de slag.

In bijgevoegde infographic zijn de uitkomsten in meerdere grafieken samengevat.

,

‘In Nederland doen we het met elkaar’

Het liefst verstoort de Douane het logistieke proces zo min mogelijk. Volgens Jan Kamp en Peter van Buijtenen van de Douane regio Rotterdam Haven lukt dat alleen als er goed wordt samengewerkt, bijvoorbeeld door vroegtijdig data met elkaar te delen. Portbase dichten ze op dat vlak een belangrijke rol toe, als dé datahub van de Rotterdamse haven.

Jan Kamp (links) was de afgelopen 4 jaar regiodirecteur Douane Rotterdamse Haven. Hij werd recentelijk opgevolgd door Peter van Buijtenen (rechts). Beiden bekleedden de afgelopen decennia meerdere functies bij de Douane en kennen zodoende alle facetten van het douanevak.

De Brexit, toenemende drugscriminaliteit in de haven, de oorlog in Oekraïne: geregeld wordt de Douane in de Rotterdamse haven geconfronteerd met complexe uitdagingen. Hoe wordt daar mee omgegaan?

Peter van Buijtenen (PB): ‘Vaak kennen dergelijke uitdagingen meerdere dimensies. Neem bijvoorbeeld de Brexit. Daarvoor moesten we een volledig nieuw werkproces inrichten. Ook moesten we in korte tijd een kleine duizend mensen werven voor het bijkomende werk. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is er langzaamaan sprake van going-concern. Maar nog steeds zijn we niet klaar.’

‘Het is best uniek hoe wij in de haven met elkaar omgaan’

Jan Kamp (JK): ‘Met de oorlog in Oekraïne werden we vrijwel van de ene op de andere dag voor een lastige situatie gesteld. Niet alle sanctiemaatregelen waren direct duidelijk, maar je wilt het wel meteen goed doen. Vanuit een intrinsieke motivatie doe je er op zo’n moment dan alles aan om de situatie scherp te krijgen en het logistieke proces zo min mogelijk onnodig te verstoren.’

Wat is bij al dit soort uitdagingen de sleutel tot succes?

JK: ‘Waar ik best wel trots op ben, is dat we dergelijke complexe klussen telkens weer weten te klaren. Het kostte weliswaar bloed, zweet en tranen, maar de haven is tijdens de Brexit nooit stil komen te staan. Ook hebben we de Brexit weten in te passen in de bestaande organisatie. Zowaar geen sinecure, want dit heeft veel gevraagd van alle betrokkenen. Ik denk dan ook dat dat de sleutel tot succes is: samen de schouders eronder zetten. Zoals bij de Brexit is gebeurd. Intern, waarbij de zittende mensen de nieuwe mensen zo goed mogelijk hebben opgevangen en ingewerkt. Maar ook extern, met de vereende kracht van alle betrokken partijen in de haven.’

‘We weten allemaal wat de waarde van samenwerking is’

PB: ‘Zo zie ik dat ook. En ook vandaag de dag zie ik nog genoeg van dit soort voorbeelden. Neem bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning. Dat steken we bewust havenbreed in. Samen met de Zeehavenpolitie, met Deltalinqs als vertegenwoordiger van het havenbedrijfsleven, met de gemeente en uiteraard ook met Portbase, om er maar een paar te noemen.’

Betalen die opgedane ervaringen zich inmiddels uit?

JK: ‘Jazeker. Waar de samenwerking in het verleden soms wat aarzelend op gang kwam, zie je nu dat we elkaar op natuurlijke wijze weten te vinden. Het is soort automatisme geworden, omdat we inmiddels allemaal weten wat de waarde van samenwerking is.’

Als het gaat om samenwerking en wat dat oplevert, zie je andere havens wel eens met enige jaloezie naar Nederland kijken. Ervaren jullie dat ook zo?

PB: ‘Het is best uniek hoe wij in de haven met elkaar omgaan. Dat zie je niet veel. Vaker is er sprake van een top-down structuur: de handhavende organisatie bepaalt en het bedrijfsleven moet volgen. In Nederland doen we het juist met elkaar, stemmen we zoveel mogelijk met elkaar af. Zo is bijvoorbeeld ook het reguliere Overleg Douane Bedrijfsleven ontstaan.’

De samenwerking tussen de Douane en Portbase werd al kort benoemd. Hoe zouden jullie die samenwerking omschrijven?

PB: ‘Portbase is natuurlijk een bijzondere partij voor ons. Niet te vergelijken met bijvoorbeeld een terminal. Portbase is immers geen klant van de Douane, eerder een leverancier. Maar met enkel de term ‘leverancier’ doe je Portbase tekort. Met haar Port Community System is Portbase voor het bedrijfsleven in veel gevallen dé ingang om zaken te kunnen doen in de haven. Van die gecentraliseerde aanpak profiteert de Douane uiteindelijk ook.’

JK: ‘Op Schiphol wilden we ooit dezelfde systematiek optuigen, maar dat is toen niet van de grond gekomen. Tenminste, niet op de manier zoals we dat met Portbase hebben weten te organiseren. Het Port Community System wordt door de havencommunity niet als gedwongen winkelnering gezien, maar als toegevoegde waarde. Op vrijwillige basis, niet gedwongen, leveren havenpartijen hun data aan Portbase. Niet per se vanuit een eigen belang, maar juist met het oog op het gezamenlijke havenbelang. Dat is bijzonder en een compliment aan Portbase, die dit voor elkaar heeft weten te boksen.’

‘Portbase is natuurlijk een bijzondere partij voor ons’

JK: ‘De toegevoegde waarde van Portbase zag je bijvoorbeeld ook tijdens de Brexit. Met haar al bestaande Port Community System was Portbase als neutrale, niet-commerciële en dus betrouwbare partij in de Rotterdamse haven in staat om een passende ketenoplossing te realiseren, in afstemming met de havencommunity. Wat mij betreft een schoolvoorbeeld van wat Portbase voor de haven en daarmee ook voor ons kan betekenen.’

Wat zien jullie – in de context van Portbase en haar Port Community System – nog op de Douane afkomen?

PB: ‘De ambities op het gebied van datamanagement zijn onverminderd groot. Bij ons én bij anderen. Zo wil de Europese Unie een centrale datahub gaan realiseren (hierover volgt nog wel politieke besluitvorming, red.). Ze willen deze datahub vanuit veiligheidsoogpunt, om scherper in beeld te krijgen welke goederen de Europese Unie inkomen. Op dit moment is Portbase bezig om hiervoor, specifiek voor de Nederlandse situatie, een plan van aanpak op te stellen. Dit gebeurt in afstemming met onder meer de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en ook met ons. Want ook hier kom je alleen samen tot de best mogelijke oplossing.’

‘Alleen samen kom je tot de best mogelijke oplossing’

JK: ‘Maar er speelt nog veel meer. Zo willen we tot een havenbrede administratie komen voor de tijdelijke opslag van containers in de Rotterdamse haven. Dat maakt beter toezicht mogelijk, met nog minder verstoringen in het logistieke proces. Samen met Portbase en andere havenpartijen werken we er op dit moment hard aan om dat voor elkaar te krijgen.’

Valt er nog iets te wensen?

JK: ‘Uiteraard, want het kan altijd nóg beter. Een van onze speerpunten is nog eerder over cruciale logistieke data te beschikken. Zodat we nog scherper kunnen ingrijpen in het logistieke proces, enkel op de momenten dat het écht moet. Ultiem zou zijn als we over realtime logistieke data zouden beschikken. Dat gaat voor alle partijen in de Rotterdamse haven winst opleveren, want daarmee kunnen we het aantal controles nog verder terugbrengen. Portbase zien we in deze context als cruciale partij. Maar Portbase staat hiervoor niet alleen de lat. Ook dit is zo’n complexe uitdaging waar je samen de schouders onder moet zetten om tot de beste oplossing te komen. Het begint en eindigt dus altijd met samenwerking, zoveel mag inmiddels wel duidelijk zijn.’

 


Nieuwe Douane-CIO Frank Dijkstra:
‘We willen een data-gedreven organisatie zijn’

Frank Dijkstra is sinds kort de nieuwe CIO bij Douane Nederland. Hij kan zich goed vinden in het verhaal van Kamp en Van Buijtenen. Dijkstra ziet bijvoorbeeld volop kansen als het gaat om data-gedreven werken bij de Douane.
‘We willen een data-gedreven organisatie zijn. Bijvoorbeeld door handhavingsbeslissingen meer en meer te baseren op data-analyses en algoritmen die risico’s kunnen voorspellen. Uiteindelijk willen we hiervoor een volwaardig dataplatform realiseren. Om data veilig te kunnen verzamelen en analyseren. Maar ook om data te kunnen ontsluiten, bijvoorbeeld in eerdergenoemde algoritmen.’
‘Steeds meer logistieke partijen willen, liefst op maat, over douane-technische data beschikken om nóg efficiënter te kunnen werken. De Douane snapt dit en kiest er daarom steeds vaker voor om data en risicosignalen tussen diverse werkgebieden uit te wisselen met het logistieke werkveld. Bijvoorbeeld in relatie tot het scannen van goederen en het verwerken van aangiftedata.’
‘Het doorontwikkelen van onze algoritmen is daarbij zowel wenselijk als noodzakelijk. Enerzijds om de sterk stijgende aangiftevolumes aan te kunnen. Anderzijds om ondermijning tegen te gaan. Daarnaast verwachten we onze ‘hit-rate’ serieus te kunnen verbeteren via de inzet van geavanceerde algoritmen.’
‘Data-gedreven werken vraagt daarnaast meer dan alleen de techniek. Je hebt ook specifieke kennis en vaardigheden nodig om die techniek goed te kunnen toepassen. Met alleen een heel mooi dataplatform ben je er niet. Je moet er ook optimaal gebruik van kunnen maken, anders gaat het niet vliegen en kunnen we niet een écht data-gedreven organisatie worden. Daar ligt voor ons nog wel een uitdaging.’

 

Copyright foto’s: Douane Nederland, Portbase
,

‘Samen is toch wel het sleutelwoord’

Portbase bestaat 20 jaar. Reden voor de digitale verbinder van bedrijven en organisaties in en rondom de Nederlandse havens om een flink aantal stakeholders in de havenlogistiek uit te nodigen om deze mijlpaal in gezamenlijkheid te vieren. Deze week was het zover.

Portbase gaat er prat op van en voor de havencommunity te zijn. Het vieren van het 20-jarig bestaan doe je dan ook samen, zo was de gedachte, in dit geval in de fraaie Balzaal van het Wereldmuseum in Rotterdam.

De gasten, veelal op directie- en bestuurlijk niveau actief in de havenlogistiek, zagen het gezamenlijke ook tot uiting komen toen Iwan van der Wolf, managing director van Portbase, kort het woord nam en Koen Overtoom en Allard Castelein, als vertegenwoordigers van respectievelijk het Amsterdamse en Rotterdamse havenbedrijf, nadrukkelijk betrok in zijn verhaal.

Voor iedereen beter maken

‘Samen is toch wel het sleutelwoord’, zo begon Van der Wolf. ‘Portbase staat voor het collectieve belang, voor de kernprocessen in de haven. Met het Port Community System van Portbase – kortweg het PCS – werken de havens samen, werken de havenmeesters samen en werkt de logistieke community samen.’ Van der Wolf stond ook stil bij de jarenlange samenwerking met de overheid en Douane. ‘We werken zij aan zij om het voor iedereen beter te maken.’

‘De kracht van Portbase komt van de kracht van de community’

Meer dan alleen een digitale infrastructuur

Trots klonk door in de woorden van Van der Wolf: ‘Hier staan we dan, met z’n allen, 20 jaar later. Inmiddels maken zo’n 5.000 bedrijven gebruik van Portbase. Ruim 25.000 gebruikers realiseren binnen het PCS zo’n 150 miljoen transacties op jaarbasis. Maar daarmee zijn we er niet. Portbase is tegelijkertijd uitgegroeid tot meer dan alleen een digitale infrastructuur. We hebben oplossingen gecreëerd voor de hele keten. Waarbij we niet alleen bouwden maar vervolgens ook zorgden voor de adoptie.’

Van der Wolf dankte alle aanwezigen voor de steun en samenwerking, die hij als ‘bijzonder’ bestempelde. ‘Zonder jullie hadden we hier niet gestaan. De kracht van Portbase komt van de kracht van de community.’

Problemen voor zijn

Aan Overtoom, vanaf het eerste uur betrokken bij Portbase, vroeg Van der Wolf vervolgens hoe hij terugkijkt op met name de eerste periode. ‘Ooit zijn we gestart met PortNET, vooral bedoeld voor de bulk, waar het Rotterdamse Port Infolink vooral voor containers was bedoeld. Op een gegeven moment kwam er steeds meer vraag uit de markt om vanuit efficiëntieoogpunt beide systemen samen te voegen. Dat hebben we toen gedaan, waardoor ons gezamenlijke doel – slimme havenlogistiek realiseren – direct in een stroomversnelling kwam.’

Van der Wolf vroeg Overtoom ook naar het belang van publiek-private samenwerking. ‘Je ziet de digitalisering steeds verder gaan. Vanuit de gedachte dat je problemen voor wilt zijn door zaken slimmer, efficiënter, goedkoper – kortom, beter – te organiseren met elkaar. Het is dan alleen maar logisch dat je ook inzet op publiek-private samenwerking, zoals we dat nu bijvoorbeeld zien bij het European Maritime Single Window.’

‘Het is alleen maar logisch dat je ook inzet op publiek-private samenwerking’

Enorme impact op de haven

Vervolgens was het woord aan Castelein. Hij benadrukte allereerst het belang van Portbase: ‘Mijn complimenten voor wat Portbase in de afgelopen 20 jaar heeft neergezet. De rol en waarde van Portbase in de haven zijn moeilijk te overschatten. Portbase stelt haar klanten in staat zo efficiënt mogelijk te handelen en daarmee heeft Portbase een enorme impact op de haven. Impact die naar mijn idee naar de toekomst toe alleen maar exponentieel zal toenemen.’

Castelein maakte daarbij ook een koppeling met het verduurzamingsvraagstuk. ‘De efficiëntie die Portbase brengt, is ook cruciaal om in de haven op duurzame wijze te kunnen acteren. Immers, als iets niet maximaal efficiënt is, is het niet duurzaam.’

Castelein besloot met het uitspreken van de hoop dat Portbase op digitaliseringsvlak nog meer de gids naar de toekomst gaat zijn. ‘Dat er een vergezicht wordt neergezet dat vervolgens door iedereen in de haven wordt omarmd, met het idee om havenlogistieke ketens nóg efficiënter te maken.’

‘Portbase heeft een enorme impact op de haven’

Nooit af

Mooie woorden van zowel Overtoom als Castelein die Van der Wolf alleen maar kon beamen. ‘Het PCS is een levend iets en daarmee nooit af. Laten we daarom met elkaar blijven kijken naar wat nodig is om de Nederlandse havens ook de komende 20 jaar te laten excelleren, door data met elkaar te blijven delen.’

,

Portbase gaat samenwerken met Supply Chain Valley

Om haar klanten meer data te kunnen laten uitwisselen aan de voor- en achterkant van hun logistieke ketens gaat Portbase samenwerken met Supply Chain Valley (SCV).

SCV is een krachtenbundeling van bedrijven, kennisinstellingen en overheid in Noord-Limburg. Deze regio beschikt over de belangrijkste achterlandcorridor van de Rotterdamse haven, als toegangspoort tot het Ruhrgebied.

Ondertekening MOU

Vandaag formaliseerden Peter Pardoel (voorzitter RvB SCV) en Donald Baan (manager Business Development, Marketing & Sales bij Portbase) de samenwerking met de ondertekening van een memorandum of understanding (MOU). De ondertekening vond plaats op de transport logistic beurs in München.

Aansluiting inland terminals

De samenwerking tussen Portbase en SCV moet onder meer resulteren in de aansluiting van een tiental Limburgse inland terminals op het Port Community System van Portbase.

Internationale strategie

Samenwerkingen als met SCV, maar eerder bijvoorbeeld ook met Rheinports, maken onderdeel uit van de internationale strategie van Portbase. Hiermee wil Portbase haar klanten helpen om data verder weg in de logistieke ketens beter te ontsluiten. Logistieke ketens stoppen immers niet aan de Nederlandse grens.

,

Fiona van der Graaf in RvC van Portbase

De Raad van Commissarissen (RvC) van Portbase is onlangs van samenstelling veranderd. Er werd afscheid genomen van Dione de Jong-Elsinga. Haar opvolger is Fiona van der Graaf.

De afgelopen jaren heeft Dione de Jong-Elsinga in haar rol als RvC-lid mede bijgedragen aan de vormgeving van de Portbase-strategie. Portbase is haar dankbaar voor al het goede werk, de adviezen en prettige samenwerking.

Fiona van der Graaf is als Global IT Director/CDO gespecialiseerd in verandermanagement, met name op het snijvlak van strategie, IT en digitalisering. Ze werkte voorheen onder meer voor Ahold, Heineken en KLM om aldaar de digitale strategie vorm te geven en uit te rollen. De afgelopen 3 jaar heeft ze als a.i. CIO en als strategisch adviseur bedrijven ondersteund in hun digitale transformatie. Deze ervaring neemt ze mee als ze zich, samen met de overige RvC-leden, de komende jaren gaat richten op de verdere implementatie van de Portbase-strategie.

Over de RvC van Portbase

De RvC houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken bij Portbase. Zij richt zich op het belang van Portbase en controleert en adviseert de directie. Daarnaast beoordeelt de RvC het functioneren van Portbase en begeleidt ze de ontwikkeling van het overkoepelende Port Community System (PCS).

Voorzitter van de RvC is Vivienne de Leeuw (Port of Rotterdam). Verder zetelen Ben Maelissa (Danser), Victor van der Chijs (Deltalinqs) en Eduard de Visser (Port of Amsterdam) in de RvC van Portbase.

,

VS willen maritieme data gaan standaardiseren

Carl Bentzel van de Federal Maritime Commission (FMC) werkt in de Verenigde Staten aan een voorstel om het delen van data tussen maritieme partijen te bevorderen. In dat kader bezocht hij onlangs de Rotterdamse haven, om te vernemen hoe daar wordt omgegaan met maritieme data. Havenbedrijf Rotterdam en Portbase praatten Bentzel graag bij.

Met zijn Maritime Transportation Data Initiative (MTDI) onderneemt Bentzel een serieuze poging om in de Verenigde Staten tot gestandaardiseerde en geharmoniseerde maritieme data te komen.

Dat is volgens hem nodig om havenlogistieke partijen meer en betere maritieme data te laten delen met elkaar. Bijvoorbeeld over waar een schip zich op de oceaan bevindt en wanneer het zal aankomen, maar ook over het soort lading dat wordt vervoerd.

‘Met het MTDI willen we havenlogistieke ketens veel efficiënter laten functioneren’

Bentzel vertelt: ‘Nu is er nog te vaak sprake van een suboptimale situatie, omdat de data niet voorhanden of goed genoeg zijn. Met het MTDI willen we daarin verandering brengen en havenlogistieke ketens veel efficiënter laten functioneren.’

Onvoldoende voorbereid

Als voorbeeld noemt Bentzel de periode net na de pandemie, toen de Chinese goederenstromen naar de rest van de wereld snel in omvang toenamen. ‘We wisten van tevoren dat dit stond te gebeuren, maar toch waren we er in de Verenigde Staten onvoldoende op voorbereid. Simpelweg omdat we niet precies genoeg wisten wanneer de bulk van de Chinese containers zou aankomen.’

Met het MTDI schetst Bentzel een beeld van tijdige communicatie en verregaande transparantie door de keten heen

Hij vervolgt: ‘Dit zorgde, toen de piek eenmaal daar was, voor een snel oplopende congestie in onze havens, mede door een gebrek aan chassis. Terwijl we dit – in ieder geval deels – hadden kunnen voorkomen als we op tijd over voldoende kwalitatieve data hadden beschikt en deze mee hadden kunnen nemen in onze planningen.’

Gemeenschappelijke basis

Met het MTDI schetst Bentzel een beeld van tijdige communicatie en verregaande transparantie door de keten heen. Mogelijk gemaakt aan de hand van API’s, autorisatieregisters en kwalitatief hoogwaardige data, gestoeld op de standaarden van de Digital Container Shipping Association (DCSA).

‘Wij geloven erg in een coalition of the willing’

Deze vereniging is in 2019 opgericht door een aantal grote rederijen, specifiek met het doel om zonder winstoogmerk en op onafhankelijke wijze standaarden op te stellen voor de maritieme sector. ‘Met deze gemeenschappelijke technologische basis is ketensamenwerking eerder en beter mogelijk te maken’, zo verklaart Bentzel de keuze voor de standaardenset van DCSA.

Zonder verplichting

Vooralsnog gaat het MTDI uit van de bereidheid bij havenlogistieke partijen om op vrijwillige basis gebruik te gaan maken van de aangeboden standaarden. ‘Wij geloven erg in een coalition of the willing. Zolang iedereen zich focust op het grote gezamenlijke voordeel en er vanuit die gedachte de schouders onder zet, is ons voorstel zeker realiseerbaar. Ook zonder verplichting.’

Internationale schaal

Het MTDI heeft in de eerste plaats betrekking op de grote(re) havens in de Verenigde Staten, zoals die van Long Beach en New Jersey. Tegelijkertijd denkt Bentzel al verder, buiten de eigen landsgrenzen.

Bentzel kijkt met veel interesse naar belangrijke havens buiten de VS, zoals die van Rotterdam

Hij is ervan overtuigd dat het brengen van standaardisatie en harmonisatie in havenlogistieke ketens nog beter rendeert als dit op internationale schaal gebeurt. Bentzel kijkt dan ook met veel interesse naar belangrijke havens buiten de Verenigde Staten, zoals die van Rotterdam. ‘Ik wil van de beste leren’, stelt Bentzel, gevraagd naar de keuze om juist deze haven te bezoeken.

Voorstander van havenbedrijven

In zijn gesprek met Havenbedrijf Rotterdam en Portbase geeft Bentzel aan voorstander te zijn van havenbedrijven die een belangrijke rol spelen bij de (door)ontwikkeling van een haven – zoals in Rotterdam het geval is. Dat maakt het zijns inziens eenvoudiger om concepten zoals voorgesteld in het MTDI praktijk te laten worden.

‘We merken bij iedereen die we spreken dat ze in dit concept geloven’

‘Het is uiteindelijk aan de havens zelf om ons voorstel, nadat het is aangenomen, verder te brengen. En dat lukt nu eenmaal sneller en beter als dit centraal aangestuurd gebeurt, bijvoorbeeld vanuit een havenbedrijf. In ons land is dat echter geen vanzelfsprekendheid, sommige havens zijn bijvoorbeeld deels eigendom van een terminal.’

Juiste richting

Het gesprek met Havenbedrijf Rotterdam en Portbase beschouwt Bentzel als waardevol. ‘Het is goed om te horen hoe het hier is georganiseerd, waar de haven mee bezig is en naartoe beweegt. Dat sterkt mij in de gedachte dat wij ook die kant op moeten.’

In de Verenigde Staten ligt het MTDI nu op de bureaus van een aantal congresleden en wordt bekeken in welke mate er politieke steun bestaat voor dit voorstel. Bentzel heeft hierin alle vertrouwen: ‘We merken bij iedereen die we spreken dat ze in dit concept geloven. Ze zien in dat de voorgestelde richting de juiste is. Om data in beweging te krijgen, maar vooral ook om daarmee onze havenlogistiek verder te versterken.’

,

Meer en beter data delen – met elkaar, voor elkaar

Vorige week vond de Multimodaal Transport Expo plaats in Breda. Uit de vele presentaties op deze beurs kwam een duidelijke boodschap naar voren: samenwerking is en blijft dé sleutel tot succes. Bijvoorbeeld als het gaat om het delen van data. Meerdere initiatieven moeten ervoor zorgen dat de havens én het achterland op dit vlak stappen blijven zetten.

De Rotterdamse haven hoopt op termijn maar liefst 8 miljoen TEU extra te gaan verwelkomen. Een serieuze ambitie, met een serieuze impact. En dan niet alleen op de haven zelf, maar uiteraard ook op het achterland. Er wordt dus naarstig naar extra capaciteit gezocht. Zo heeft Jan Overdevest van Waalhaven Group de ambitie om een nieuwe terminal te realiseren in de Rotterdamse haven: ‘Dat is echt nodig, willen we de groei blijven aankunnen.’

Ook Annemarie Withag-Terpstra van Combi Terminal Twente (CTT) kijkt naar oplossingen, zoals feeder verbindingen met de Eemshaven. ‘Vooralsnog kunnen we het aan, maar als de piek daar is, voorzie ik wel degelijk problemen. Tenminste, als we nu niets doen.’

‘Je wilt, ook bij groeiende ladingstromen, betrouwbaarheid kunnen garanderen’

Withag-Terpstra doelt daarbij onder meer op het achterstallige onderhoud aan een flink aantal sluizen. Allard Klinkers van de Port of Amsterdam ziet dit knelpunt ook: ‘Je wilt, ook bij groeiende ladingstromen, betrouwbaarheid kunnen garanderen. Ook als de waterstand laag is, moeten goederen kunnen doorstromen. Goed werkende sluizen zijn dan van vitaal belang.’

De oplossing is volgens Overdevest echter niet alleen fysiek van aard. ‘Beter plannen, op basis van betere en tijdigere voorinformatie, helpt. Ook daar moeten we dus werk van maken.’

Uniforme manier van data beschikbaar stellen

Wellicht dat de Basis Data Infrastructuur voor goederenvervoer en logistiek (BDI) voor betere en tijdigere voorinformatie gaat zorgen. Als het aan Sjoerd Boot van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt in ieder geval wel: ‘Met BDI realiseren we een afsprakenstelstel waarmee het makkelijker wordt om over ketens en modaliteiten heen data met elkaar uit te wisselen.’

Wellicht dat de BDI voor betere en tijdigere voorinformatie gaat zorgen

Marieke Vavier van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en Evert van Hoven van softwareleverancier Modality juichen de ontwikkeling van de BDI toe, zeker vanuit het oogpunt van efficiëntie en veiligheid. Beiden hopen wel dat bij de ontwikkeling van de BDI vooral wordt gekeken naar technieken die al voorhanden zijn, om deze vervolgens te optimaliseren.

Boot reageert: ‘Wat we met BDI vooral willen realiseren, is een uniforme manier van data beschikbaar stellen. Daarvoor willen we een stevige basis bieden. Vervolgens is het aan de markt om hiervan gebruik te gaan maken.’

Data niet als verdienmodel zien

Het meer en beter delen van data is ook iets wat Grant Pinkney (Container Terminal Utrecht), Annette van Ketel (Port of Moerdijk) en Maurice Delattre (Port of Amsterdam) hoog in het vaandel hebben staan. In de woorden van Pinkney: ‘Het gaat om samenwerking in de keten en het creëren van de juiste voorwaarden om dit mogelijk te maken.’

Het zou volgens Pinkney mooi zijn als initiatieven op dit vlak vaker het lokale niveau overschrijden. Van Ketel snapt wat Pinkney hiermee bedoelt: ‘Op dit moment zijn we onze eigen datainfrastructuur aan het moderniseren, bijvoorbeeld door 5G te implementeren. Maar daarmee zijn we er inderdaad niet.’

‘Commerciële overwegingen staan het breed delen van data soms al in de weg’

Ze vervolgt: Alleen als je ook met elkaar, in de keten, werk maakt van digitale procesoptimalisatie en data-uitwisseling kom je écht verder. Anders blijft het suboptimaal. Niet voor niets zijn we aangehaakt op twee lopende digitaliseringstrajecten, samen met het bedrijfsleven.’ Delattre: ‘Wat je wilt, is een betrouwbaar product. Dat lukt inderdaad vooral als je in voldoende mate samenwerkt.’

Pinkney spreekt daarbij wel de hoop uit dat data niet als verdienmodel wordt gezien. Hij is meer van de aanpak zoals bijvoorbeeld Portbase voorstaat: data delen om er met elkaar beter van te worden. ‘Je ziet nu soms al dat commerciële overwegingen het breed delen van data in de weg staan. Dat is zo zonde, het remt de ontwikkeling. Terwijl we juist met elkaar stappen moeten zetten op het vlak van data delen en verdere digitalisering – om er allemaal beter van te worden.’

Optimale planning voor barge operators

Dat data delen om er met elkaar beter van te worden, ondanks het loffelijke doel, niet altijd even eenvoudig voor elkaar is te krijgen, liet Nextlogic in een nog niet zo ver verleden zien. De integrale planningstool voor barge operators kende een lange aanloop, maar bewijst zich nu in de praktijk.

Sijbrand Pot van Nextlogic: ‘Niet zozeer de terughoudendheid in het delen van data zorgde voor de vertraging. Zolang de waarde ervan wordt gezien, is data-uitwisseling niet zozeer het probleem. Het had hier meer te maken met het uit handen moeten geven van de eigen planning, om Nextlogic tot een optimale planning te laten komen voor alle deelnemende barge operators. Dat vraagt om vertrouwen en daarvoor is tijd nodig.’

‘Dit jaar staat voor Nextlogic in het teken van optimalisatie en opschaling’

Wat dan kan helpen, is het creëren van een ‘win-win-win-situatie’, meent Jos Eikhout van iSHARE. ‘Met ons afsprakenstelstel zeggen deelnemende partijen toe data met elkaar te gaan delen. Dat doen ze in vertrouwen, in de wetenschap dat iSHARE de betrouwbaarheid van de data-uitwisseling borgt. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om ook partijen die elkaar niet kennen data te laten delen.’

Dat het concept van Nextlogic werkt, blijkt uit de recente resultaten. Pot: ‘Deelnemende barge operators gaan nu 15 tot 20 procent sneller door de Rotterdamse haven. Daarnaast neemt de kraancapaciteit op de terminals toe dankzij de door Nextlogic gecreëerde efficiëntie in de planning.’ Pot gaat dan ook door op de ingezette weg: ‘Dit jaar staat voor Nextlogic in het teken van optimalisatie en opschaling. Uiteraard met het doel zo snel mogelijk álle barge operators die de Rotterdamse haven aandoen te bedienen.’

Portbase ook aanwezig

Er waren ook medewerkers van Portbase aanwezig op de Multimodaal Transport Expo. Ze spraken over digitalisering in de logistieke keten, marktontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Daarbij constateerden ze dat samenwerking nog altijd de sleutel tot succes is. Daarnaast werd duidelijk dat jongeren enthousiast krijgen voor het havenlogistieke werkveld essentieel is om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen.

Foto: © Eric Bakker / Port of Rotterdam
,

‘Portbase is met haar PCS de sleutel tot succes’

Onlangs was Matthijs van Doorn, commercieel directeur bij Havenbedrijf Rotterdam, gastspreker tijdens de Portbase-klantpanels. Hij sprak daar uitgebreid over het 20-jarig bestaan van Portbase. ‘Met Portbase beschikken we misschien wel over het sterkste Port Community System in de wereld. Dat besef maakt trots, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee.’

Portbase met haar port community system (PCS) als dé brievenbus voor de Nederlandse havens. Dat stond in 2009 voor ogen bij de fusie van Port Infolink, in 2002 opgericht als PCS voor de Rotterdamse haven, en PortNET, in 2000 opgericht als PCS voor de Amsterdamse haven. ‘Vanaf dat moment was er sprake van één centraal PCS voor álle Nederlandse havens’, aldus Van Doorn. ‘Misschien voeren we toentertijd enigszins tegen de stroom in, maar we hebben er altijd in geloofd. Een soepele uitwisseling van data maakt namelijk onlosmakelijk deel uit van een modern, toekomstbestendig havenstelsel.’

Bewuste knip

De keuze om het centrale PCS onder te brengen in Portbase, met de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdams als enige twee aandeelhouders, is zonneklaar, meent Van Doorn. ‘Als havenbedrijf zijn wij louter de investeerder, de incubator, de versneller van urgente initiatieven in de haven. Het is vervolgens aan anderen om deze initiatieven tot volle wasdom te brengen. Die knip maken we bewust. Het zorgt er in dit geval voor dat Portbase kan functioneren zoals het functioneert: neutraal, cost-based en schouder-aan-schouder met de havencommunity.’

‘Een soepele uitwisseling van data maakt namelijk onlosmakelijk deel uit van een modern, toekomstbestendig havenstelsel.’

Belangrijke hoeksteen

Wat Portbase volgens Van Doorn bijzonder maakt, is de publiek-private samenwerking. ‘Dat zie ik als een belangrijke hoeksteen van Portbase. In de afgelopen jaren heeft dat al tot meerdere successen geleid. Neem bijvoorbeeld de nauwe samenwerking met de Douane, onder meer tijdens de Brexit. Dat is uniek in de wereld. Maar kijk ook naar een traject als EMSW (European Maritime Single Window, red.), waar de publiek-private samenwerking prima samengaat met een meer business-to-business georiënteerde insteek.’

Blauwe plekken

Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn, zo vervolgt Van Doorn. Mooie voorbeelden te over, zoals de eerdergenoemde samenwerking met de Douane en rondom EMSW. Maar de afgelopen jaren laten zich ook kenmerken door een aantal ‘blauwe plekken’, zoals Van Doorn de minder succesvolle momenten zelf noemt. Hij denkt dan onder meer aan Nextlogic, de integrale planningsoplossing voor de binnenvaart, dat een onstuimige ontstaansgeschiedenis kende. ‘Maar inmiddels staan Portbase en Nextlogic echt zij aan zij om een unieke service mogelijk te maken’, aldus Van Doorn, die verder meent ‘dat je van zulke blauwe plekken ook leert’. Bovendien bevestigen ze de positie van Portbase, aldus Van Doorn. ‘Helder is dat Portbase met haar PCS dé datahub in de haven is; het is dé betrouwbare bron van logistieke informatie voor de gehele havencommunity.’

‘Met elkaar hebben we de afgelopen 20 jaar iets heel moois neergezet in de haven, maar daarmee zijn we er niet.’

Connecties maken

Van Doorn blikt niet alleen terug op de afgelopen 20 jaar, maar kijkt ook vooruit. ‘Er is sprake van een globaliserende markt. Het is daarom logisch dat Portbase inmiddels verder kijkt en bijvoorbeeld de aansluiting zoekt bij andere dataplatformen. Het maken van dataconnecties ín de haven blijft ontzettend belangrijk, maar het maken van dataconnecties met relevante partijen daarbuiten, schakels in voor de Nederlandse havens interessante logistieke ketens, is inmiddels minstens zo belangrijk geworden.’

Blijven bouwen

Afrondend stelt Van Doorn: ‘Als aandeelhouder investeerden we de afgelopen 20 jaar ruim 100 miljoen euro in Portbase en haar PCS. Dat geld ging voor een belangrijk deel naar de infrastructuur onder het PCS, maar bijvoorbeeld ook naar projecten als Get Ready for Brexit, Data Fuel en Samen Veilig Data Delen.’ En het Rotterdamse havenbedrijf blijft ook in de toekomst investeren, zo verzekert Van Doorn. ‘We zien Portbase met haar PCS als de sleutel tot succes. Met Portbase beschikken we misschien wel over het sterkste PCS in de wereld. Dat besef maakt trots, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Met elkaar hebben we de afgelopen 20 jaar iets heel moois neergezet in de haven, maar daarmee zijn we er niet. We moeten blijven bouwen aan het PCS om als haven relevant te blijven.’

Op de speciale website https://keepingthingsmoving.portbase.com/ is veel te vinden over het 20-jarig bestaan van Portbase, zoals een nieuwe corporate video en meerdere video’s waarin klanten vertellen over hun beleving bij de dienstverlening van Portbase.

Of lees dit nieuwsbericht over het 20-jarig bestaan van Portbase.

,

‘Ook Portbase moet meebewegen met de stroom’

Victor van der Chijs is voorzitter van Deltalinqs, de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven en industrie. In die rol ziet hij het belang van data delen, maar tegelijkertijd ook de worsteling om daar in de praktijk voldoende invulling aan te geven. “Ondernemers in de haven hebben al aardig wat op hun bordje liggen.”

“Soms is data delen best spannend’, zo merkt Van der Chijs ergens halverwege het gesprek op. ‘Want besef wel: er komt veel op het havenbedrijfsleven af. Corona, de energiecrisis, de krappe arbeidsmarkt… Gelukkig zijn er ook kansen, zoals de digitalisering en slimme oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Al met al maakt het onze wereld onvoorstelbaar onvoorspelbaar. En dan wordt ook nog eens gevraagd om het data delen in de haven naar een hoger niveau te tillen. Je zult begrijpen dat daar dan enige spanning op staat, nog los van technische en veiligheidsissues die hierin ook zeker een rol spelen.”

Telkens een beetje beter

Niettemin ziet de voorman dat de haven ‘goed bezig is’, ook als het gaat om het delen van data. “Wat dat aangaat, zijn we echt een voorbeeld voor veel andere havens.” Volgens Van der Chijs staat of valt het behoud van die sterke digitale positie met de wil om mee te (blijven) bewegen met de stroom en kansen te pakken. “De waan van de dag bepaalt in grote mate het ritme in de haven. Het vergt een ijzeren discipline om dag in, dag uit een goede logistieke prestatie neer te zetten. Zeker gezien de eerdergenoemde uitdagingen. Desondanks slagen we er met elkaar best aardig in om het toch telkens een beetje beter te doen – alhoewel er ook zeker nog voldoende ruimte voor verbetering is.

De waan van de dag bepaalt in grote mate het ritme in de haven

Afstand nemen

“Het liefst”, zo vervolgt Van der Chijs, “zet je als ondernemer met enige regelmaat een stap naar achteren, om te beschouwen hoe dingen gaan, waar binnen het bedrijf nog ruimte voor verbetering ligt. Die tijd gunnen veel ondernemers zichzelf echter niet. Toch is het belangrijk om af en toe even afstand te nemen van het werk, fysiek maar zeker ook mentaal. Dat is echt nodig om je blik te verruimen, om bijvoorbeeld over de muren van je eigen bedrijf heen te kijken en te zien wat jou en jouw bedrijf verder kan helpen. Het geeft een beeld van de kansen die er zeker zijn.”

Nu aan de slag

Wat ook meespeelt, is de wet van de remmende voorsprong, meent Van der Chijs. “We kunnen nog altijd leunen op onze ijzersterke haven, op onze uitmuntende logistiek. Dat maakt dat de noodzaak om een volgende stap te zetten niet altijd wordt gezien of gevoeld. Maar doen we niks, of te weinig, dan gaan we het op termijn niet redden. Dan volstaan onze haven en logistiek niet meer, omdat we zijn ingehaald door de landen om ons heen. Daarom moeten we nu aan de slag met het tekort op de arbeidsmarkt, moeten we nu meters gaan maken met het verduurzamen van de haven en moeten we nu inzetten op veilige ketens. Anders komen we op termijn in de problemen en zal de gezamenlijke uitdaging alleen maar groter zijn.”

Optimaal blijven bedienen

Sinds enige tijd maakt Van der Chijs deel uit van de Raad van Commissarissen van Portbase. Een bewuste keuze, zo stelt hij. “Portbase heeft een vitale positie in de haven, biedt meerwaarde voor eigenlijk elke speler in die haven. Maar ook hier geldt dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ook Portbase moet meebewegen met de stroom en waar mogelijk een koppositie innemen. Het is dan interessant om mee te kunnen denken, over wat Portbase moet doen om de havencommunity optimaal te kunnen blijven bedienen op het vlak van  met name data delen.”

Portbase heeft een vitale positie in de haven, biedt meerwaarde voor eigenlijk elke speler in die haven

Juiste antwoord vinden

Hij vervolgt: “Ondernemers zijn gezond kritisch, ook op Portbase. Niet verwonderlijk als je weet wat er allemaal speelt; we hadden het er zojuist nog over. Het is aan Portbase om daar het juiste antwoord op te vinden. En ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. De keuze om de dienstverlening meer integraal in te steken, is bijvoorbeeld bij uitstek iets waar de markt op zit te wachten en baat bij heeft. Maar vergeet ook niet dat data delen een van de antwoorden is op het personeelstekort. Door de havenlogistiek slimmer te organiseren, meer en betere data met elkaar te delen, kun je efficiënter werken en zijn de beschikbare assets effectiever in te zetten.”

Ondernemers zijn gezond kritisch, ook op Portbase

Blijven bewijzen

“Portbase zal zich, net zoals elke ondernemer in de haven, moeten blijven bewijzen”, zo besluit Van der Chijs. “Door de juiste dingen te blijven doen, met de juiste intensiteit en voor de juiste prijs. Het vinden van de juiste balans hierin zal bepalend zijn voor de toekomst, voor het delen van data in de haven en daarmee de verdere digitalisering in de haven.”

Door de havenlogistiek slimmer te organiseren, meer en betere data met elkaar te delen, kun je efficiënter werken